Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

poskytnutý v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, popř. zákonem, který jej do budoucna nahradí (dále jen „Zákon“).

tímto zájem o služby PGCM s.r.o., ID společnosti: 04354656, sídlo: Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „Poskytovatel“), poskytovateli poskytuje jako správce a zpracovatele se souhlasem se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení a poskytování služeb Poskytovatele (dále jen „služby“).

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že Poskytovatel zpracovává mé osobní údaje, jak je uvedeno níže.

2. Souhlas se zpracováním pro účel nabídek a poskytování služeb. Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje (v rozsahu: [jméno, příjmení, akademické tituly, pohlaví, trvalé bydliště, přechodné bydliště, datum narození, rodné číslo, druh a číslo průkazu totožnosti, fotografie/podobizna, telefonní číslo, e-mailová adresa, preference ve vztahu k nabízeným či poskytovaným Službám]) byly zpracovány Poskytovatelem za účelem činění nabídek a poskytování Služeb Poskytovatele a aby byly dále zpracovávány a uchovávány Poskytovatelem za účelem poskytování Služeb a činění případných dalších budoucích nabídek Služeb Poskytovatele.

3. Doba zpracování a uchovávání osobních údajů. Podle uvedeného budou mé osobní údaje zpracovávány a uchovávány Poskytovatelem (a) po dobu trvání nabídky či poskytování Služeb Poskytovatele, a poté po dobu po skončení poskytování těchto Služeb nezbytně nutnou k vypořádání veškerých práv a povinností z poskytování Služeb vyplývajících, nebo (b) do odvolání mého souhlasu se zpracování a uchovávání poskytnutých osobních údajů, avšak vždy nejdéle po dobu 10 let, a to od poslední komunikace mezi mnou a Poskytovatelem.

4. Důvody a účely zpracování osobních údajů. Poskytovatel zpracovává osobní údaje v souvislosti s nabídkou a poskytováním Služeb. Poskytnutí osobních údajů za účelem jejich zpracování, popsané v tomto souhlasu, je smluvním požadavkem Poskytovatele odůvodněným snahou o efektivní nabídku a poskytování Služeb Poskytovatele a efektivní výkon a plnění všech práv a povinností vznikajících v souvislosti s plněním smluv uzavřených s Poskytovatelem jako dodavatelem Služeb.

5. Souhlas s předáním osobních údajů třetím osobám. Beru výslovně na vědomí a souhlasím s tím, že osobní údaje, které o mně Poskytovatel zpracovává, mohou být předány takovým třetím osobám, které se přímo či nepřímo podílejí na nabídce či poskytování Služeb, a to za účelem a v rozsahu, který je nezbytný nebo užitečný pro nabízení a poskytování Služeb. Zejména se jedná o subjekty odpovědné za doručení zboží, o platební zprostředkovatele či subjekty zajišťující rozesílání obchodních sdělení. Dojde-li k předání osobních údajů popsanému v tomto odstavci, zajistí Poskytovatel, aby při zpracování či jiném nakládání s předanými osobními údaji byla vždy respektována a zachována úroveň jejich ochrany, zaručená Nařízením a Zákonem.

6. Právo odvolat souhlas. Beru na vědomí, že mám právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, přičemž odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházející z uděleného souhlasu před jeho odvoláním.

7. Postup Poskytovatele v případě odvolání souhlasu a jeho důsledky. Dále beru na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje zpracovávané o mé osobě vymazat. To neplatí pouze v případech výslovně stanovených v čl. 17 odst. 3 Nařízení. V případě, že odvolám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jsem si vědom/-a všech přímých i nepřímých důsledků, které toto odvolání způsobuje, a jsem s nimi srozuměn/-a.

8. Přístup, oprava, doplnění, výmaz a nakládání s osobními údaji. Beru na vědomí, že mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se mé osoby, právo na opravu nepřesných osobních údajů či doplnění neúplných osobních údajů zpracovávaných o mé osobě. Dále beru na vědomí, že mám právo těž na výmaz osobních údajů zpracovávaných o mé osobě, popřípadě též právo na omezení jejich zpracování a, je-li to technicky možné a proveditelné, i právo vyloučit jejich přenositelnost. Poskytovatel je povinen poskytnout mi na žádost kopii zpracovávaných osobních údajů v papírové či elektronické formě. V případě žádosti o další kopie zpracovávaných osobních údajů v papírové formě beru na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn účtovat si přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

9. Souhlas s automatizovaným zpracováním, včetně profilování. Beru na vědomí a souhlasím, že osobní údaje, které o mně Poskytovatel zpracovává, budou zpracovávány také/výhradně formou automatizovaného zpracování, a to včetně tzv. profilování (použití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů fyzické osoby a rozboru týkajícího se jejích preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.).

10. Právo na námitku proti přímému marketingu. Beru na vědomí, že mám právo vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro účely přímého marketingu. Vznesu-li tuto námitku, beru na vědomí, že mé osobní údaje již pro tyto účely nebudou dále zpracovávány.

11. Souhlas s přemístěním osobních údajů v rámci zemí EU při jejich zpracovávání. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že osobní údaje, které o mně Poskytovatel zpracovává, mohou být v rámci jejich zpracování přemístěny do dalších zemí EU s tím, že při jakémkoliv zacházení s těmito údaji bude vždy respektována úroveň ochrany zaručená Nařízením a Zákonem.

12. Právo na stížnost v případě porušení Nařízení. Beru na vědomí, že v případě porušení Nařízení mám právo podat stížnost týkající se zpracování mých osobních údajů k příslušnému dozorovému orgánu v každém členském státě EU.

13. Kontaktní údaje poskytovatele. Povšimám si následujících kontaktních údajů Poskytovatele: PGCM s.r.o., ID společnosti: 04354656, sídlo: Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, e-mailová adresa: info@liberallark.com. Poskytovatel nemá pracovníka pro ochranu osobních údajů, protože nesplňuje podmínky, za kterých nařízení vyžaduje jeho určení Poskytovatelem.

14. Právo na informování v případě porušení zabezpečení osobních údajů. Beru na vědomí, že v případě, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Poskytovatelem uchovávaných osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, Poskytovatel mě o takovém porušení vyrozumí bez zbytečného odkladu.

15. Případy změny osobních údajů. Zavazuji se informovat Poskytovatele o veškerých změnách mých osobních údajů zpracovávaných na základě tohoto souhlasu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů poté, co taková změna nastane. V případě nedodržení tohoto závazku beru na vědomí a souhlasím s tím, že jsem plně odpovědný/-na za veškeré následky vyplývající z jeho nedodržení.

16. Potvrzení o poučení. Potvrzuji, že jsem byl Poskytovatelem poučen o všech právech, která mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů vyplývají z Nařízení a Zákona.

Společnost PGCM s.r.o., ID: 04354656 sídlo: Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, je poskytovatelem celého e-shopu a je také zodpovědná za smluvní podmínky.

Společnost Goldeer Trade Ltd., ID: 08903334, sídlo: 4. patro, 399-401 Strand, Londýn, WC2R 0LT, je vlastníkem značky Liberal Lark.

Pokračováním v používání stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. další informace

Nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je nastaveno na "povolit soubory cookie", aby vám poskytlo nejlepší možný zážitek z prohlížení. Pokud budete pokračovat v používání těchto webových stránek, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

zavřít